POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z klubu fitness prowadzonego przez:
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą WP CENTRAL SIŁOWNIA ANNA GASTOŁ na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której główne miejsce wykonywania znajduje się w Koninie (62-510) przy Aleje 1 Maja 13 i ul. Dworcowej 15  posiadającym/ą numer NIP: 665-248-16-26,

ŚWIADCZENIE USŁUG

 • Świadczenie usług następuje w formie wykupienia karnetu i opłaceniu składki członkowskiej. 
 • Klubowiczem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, może zostać przyjęta w poczet Klubowiczów za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 • Klubowicz podlega prawom i obowiązkom wynikającym z wybranego rodzaju karnetu.
 • Status Klubowicza uzyskuje się z momentem wykupienia karnetu lub wejścia jednorazowego,
  a co za tym idzie również akceptację niniejszego Regulaminu, przy czym nie wcześniej
  niż po dokonaniu należnych płatności na rzecz Klubu wynikających z obowiązującego w Klubie cennika.
 • Z momentem uzyskania statusu Klubowicza, każdy Klubowicz otrzymuje kartę klubowicza.
  W przypadku zagubienia karty Klubowicz zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty klubowicza oraz weryfikacji tożsamości i dokonaniu opłaty za ponowne wydanie karty.
 • Klubowicz zobowiązuje się do terminowej zapłaty opłaty członkowskiej za dany okres rozliczeniowy.
 • Płatności wynikające z tytułu umowy zawartej w systemie płatności miesięcznej Klubowicz zobowiązuje się dokonywać płatności z góry za kolejny miesiąc.
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki w szatni lub karty członkowskiej zostanie pobrana opłata w wysokości 20 PLN.
 • Członkostwo w Klubie jest imienne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
 • Członkostwo może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia, jeżeli w opinii Klubu kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych
  z zasadami współżycia społecznego.
 • Członkostwo może zostać rozwiązane przez Klub, jeżeli Klub całkowicie zakończy działalność.
 • Niezależnie od powyższych postanowień, Klubowicz nie ma prawa do korzystania z obiektów Klubu w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek opłatą członkowską lub inną płatnością na rzecz Klubu. W takiej sytuacji Klub jest zwolniony od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klubowicza do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Klub ma prawo do niewpuszczenia Klubowicza na teren obiektów Klubu.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KLUBU (BEZPIECZEŃSTWO)

 • Regulamin Klubu ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom.
 • Pracownicy Klubu pozostają do dyspozycji Klubowiczów, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubu.
 • Klub świadczy usługi w zakresie siłowni i zajęć grupowych.
 • Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
 • W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.
 • Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
  i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
  • gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom, oraz porządkowi w Klubie,
  • nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
  • nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie,
   w szczególności gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu,
  • gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
 • Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
 • W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe. Nagrania z monitoringu są archiwizowane przez okres 30 dni.
 • Klub  zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie.

MONITORING

 • Klubowicz przyjmuje do wiadomości, że na terenie Klubu zainstalowany jest system monitoringu zarządzany przez Klub.
 • Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Klubu (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez personel Klubu, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie.
 • Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych strefach Klubu posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz manager Klubu.
 • Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane. Klubowicz ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek.

GODZINY OTWARCIA

 • Klubowicz może, w godzinach funkcjonowania Klubu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu. Zakres możliwości przyznanych Klubowiczowi w obrębie Klubu jest uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu.
 • Godziny otwarcia Klubu mogą zostać określone odmiennie w każdym z punktów Klubu
  i dostępne są w każdej siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.silowniacentral.pl.
 • Zajęcia grupowe odbywają się wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu według ustalonego harmonogramu zamieszczonego w Klubie oraz na stronie internetowej www.silowniacentral.pl.
 • Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.

FUNKCJONOWANIE W RAMACH KLUBU

 • Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości
  i pozytywnym nastawieniu.
 • Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
 • Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 • W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
 • Klub ma prawo nie wpuścić klubowicza ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klubowicz rażąco narusza postanowienia  Regulaminu, tj.:
 • zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na niedopuszczalny;
 • swym niewłaściwym zachowaniem naraża innych Klubowiczów lub personel Klubu na utratę zdrowia lub życia;
 • przekazuje swoją kartę członkowską innej osobie w celu umożliwienia jej wejścia do Klubu
 • uporczywie, pomimo co najmniej trzykrotnego wezwania do zmiany zachowania, nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu Klubu, odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu;
 • zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż [__].
 • Za wszelkie szkody z winy Klubowicza na terenie Klubu ów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.

WEJŚCIE DO KLUBU

 • Karta członkowska ma formę karty z kodem kreskowym umożliwiającej wejście do Klubu. W przypadku zgubienia karty, Klubowicz powinien poinformować o tym niezwłocznie pracownika Klubu. Wyrobienie nowej karty z kodem kreskowym nastąpi po weryfikacji danych osobowych i numeru Klubowicza oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu zgodnie z cennikiem na zasadach określonych w Regulaminie Klubowicza.
 • Klubowicz okazuje kartę członkowską (karnet) przy każdorazowym wejściu do Klubu.
 • Udostępnienie karnetu osobom trzecim jest niedozwolone i będzie skutkowało nałożeniem na Klubowicza  kary zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubowicza.
 • Trenowanie bez karty wiąże się z nałożeniem dodatkowej opłaty określonej w cenniku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubowicza.
 • Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.

ODZIEŻ SPORTOWA

 • Klubowicz w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso
  lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.
 • Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.
 • W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie
  z ręcznika.
 • Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami
  o charakterze nacjonalistycznym lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi
  do agresji i przemocy.
 • W strefie łazienek należy używać obuwia zapobiegającego poślizgnięciom (np. klapki).

POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM

 • Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do tych ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
 • Wszystkie przedmioty do ćwiczeń zdejmowane ze stojaka, muszą być na niego odkładane. Zabronione jest rzucanie przedmiotami do ćwiczeń z wysokości.
 • Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
 • Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
 • Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
 • Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.

ODTWARZANIE MUZYKI

 • Słuchanie muzyki innej, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki, np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
 • Rozmowy telefoniczne na salach ćwiczeń/siłowni/salach fitness powinny być ograniczone
  do niezbędnego minimum.
 • Zabronione jest robienie zdjęć lub nagrywanie w Klubie pozostałych Klubowiczów
  bez uprzedniego uzyskania ich zgody.

TRENINGI PERSONALNE

 • Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Klubu.
 • Z treningów personalnych może korzystać tylko osoba, która jest aktywnym Klubowiczem.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas realizowanego treningu.
 • Integralną częścią treningu jest wstępna konsultacja, która ma charakter wywiadu, przeprowadzanego w celu zebrania informacji o aktualnym stanie zdrowia Klubowicza, zainteresowanego zakupem usługi Treningu.
 • Klubowicz ma obowiązek podać prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia. trenerzy personalni oraz Klub nie biorą odpowiedzialności
  za ewentualne szkody lub urazy, których może doznać Klubowicz, a które są wynikiem zatajenia przez niego informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych.
 • Trener po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli w jego opinii istnieją przeciwwskazania do podejmowania przez Klienta aktywności fizycznej
  lub zaobserwowane dysfunkcje nie mieszczą się w jego kompetencjach i kwalifikacjach trenerskich.
 • Pakiety treningów można zakupić w Klubie.
 • Zakupione pakiety treningów personalnych nie podlegają zwrotowi.
 • Klubowicz może dokonać cesji zakupionego pakietu treningów na rzecz innej osoby posiadającej konto Klubowicza w Klubie.
 • Klubowicz może odwołać umówiony trening personalny na min. Jeden dzień przed jego rozpoczęciem, informując o tym trenera przez wiadomość SMS. Trening odwołany mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uznaje się za realizowany i jego równowartość nie zostaje zwracana.
 • Klubowicz który odwołał trening, zgodnie z pkt. 10 , ma obowiązek w ciągu kolejnych dwóch dni umówić z trenerem nowy termin.
 • W przypadku rozwiązania umowy przez Klub z trenerem, który powadził dany pakiet treningów, Klub zobowiązuje się zapewnić Klubowiczowi zrealizowanie wykupionych sesji treningowych u innego trenera.
 • Klubowicz nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzenie w Klubie.

ZAJĘCIA GRUPOWE

 • Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących
  z Klubem.
 • Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 • Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać w recepcji Klubu: osobiście oraz telefoniczne.
 • Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła.
 • Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
 • Klubowi przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klubowiczów przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu.

RODZINA, PRZYJACIELE I DZIECI

 • Do sal treningowych oraz szatni mają wstęp tylko Klubowicze.
 • Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.

SZATNIA

 • Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu,
  w tym samym dniu. 
 • Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar sal do ćwiczeń/sal fitness/siłowni.
 • Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia
  lub zdrowia.

DOPING I INNE ŚRODKI

 • W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 • W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji,
  a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia
  lub pod wpływem narkotyków.
 • Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
 • W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, zostanie powiadomiona Policja.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU WODGURU

 • Każdy Klubowicz ma dostęp do systemu internetowego WodGuru.
 • Każdy Klubowicz posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WodGuru, w związku z czym Klubowiczowi nie wolno podawać swojego loginu lub hasła
  do systemu WodGuru innym Klubowiczom lub jakimkolwiek innym osobom.
 • System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji Klubu oraz umożliwienia Klubowiczom korzystania ze wszystkich udogodnień Klubu.
 • W systemie WodGuru Klubowicz uzyskuje informacje o:
  • posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia;
  • treningach, w których Klubowicz uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył;
  • prowadzonej korespondencji w ramach systemu;
  • prowadzonych w ramach Klubu treningach i zajęciach;
  • dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności;
  • ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Klub
   lub trenera.
 • W ramach systemu WodGuru Klubowicz uzyskuje następujące uprawnienia:
  • wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących osoby Klubowicza;
  • przeglądanie oferty treningów i zajęć w ramach Klubu;
  • zapisywanie się na treningi i zajęcia w ramach Klubu;
  • dokonywanie płatności za karnety i treningi;
  • wypisywanie się z zajęć i treningów;
  • kontaktowanie się z trenerami, innymi Klubowiczami oraz osobami prowadzącymi zajęcia;
  • uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia klubu.
 • System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej, Klubowicz posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją WodGuru może zalogować się w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji.
 • Klubowicz zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Klubowiczowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje
  się w szczególności:
  • rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu;
  • nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć;
  • wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

DANE OSOBOWE

 • Administratorem Danych Osobowych Klubowiczów jest WP Central Siłownia Anna Gastoł z siedzibą Koninie, posiadający NIP: 665-248-16-26, z którym Klubowicz może skontaktować się listownie pod w/w adresem, mailowo pisząc na adres ww.
 • Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, firmę, NIP, adres IP), dane adresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane w postaci numeru rachunku bankowego (oraz instytucja finansowa – w przypadku dokonania płatności przelewem).
 • Dane osobowe Klubowiczów przetwarzane są w celu realizacji oferowanych przez Klub usług oraz ich rozliczenia; zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Klubu; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Klubie; ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami; archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności; a także w celach marketingowych i badania opinii publicznej (o ile Klubowicz wyraził na to zgodę).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta w wirtualnej platformie udostępnianej przez Klub pod adresem centralsilownia/imie i nazwisko klubowicz/WodGuruy.
 • Dane osobowe Klubowiczów, będą przechowywane przez okres:
 • obowiązywania Umowy zawartej z Klubowiczem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Klubu wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Klub lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Klubu, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Przy przetwarzaniu danych osobowych Klubowiczów, Klub przekazuje dane osobowe Klubowiczów podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Klubu uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. podmiotom świadczącym usługi sprzątania, usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Klub celach, o których mowa powyżej.
 • Klubowiczom, którzy przekazali WODGURU swoje dane osobowe przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania swoich danych;
 • prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Klub będzie przetwarzał dane Klubowicza w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klubowicz uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

REKLAMACJE

 • Reklamacje, związane z świadczeniem usług przez Klub, Klubowicz może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu, przesłać na adres Klubu lub na dres poczty elektronicznej fitness@silowniacentral.pl.
 • Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Klubowiczowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 • Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Klub, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostepnienia Klubowiczom zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez: wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, na tablicy ogłoszeń, bądź poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w systemie WodGuru.
 • W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.